Avşar marşı

Azərbaycan xalqının soykökündə iştirak edən başı papaqlı, əli yaraqlı ellərindən biri – Avşarlar!